اطلاعات فردی و اطلاعات دستگاه ردیاب خود را جهت ثبت خودرو خود وارد نمایید
نام   نام خانوادگی  
کد ملی   شماره موبایل  
سریال دستگاه   شماره سیم کارت دستگاه  
کد امنیتی
شرایط موافقتنامه را خوانده ام و با آن موافقم